Geodezja

Budownictwo jest ściśle związane z pomiarami geodezyjnymi, a szczególnie z opracowaniami graficznymi dotyczącymi eksploatowanego terenu.

Czym jest geodezja

Geodezja należy do nauk związanych z topografią ziemi, określaniem położenia punktów na jej powierzchni oraz określaniem kształtu i wielkości obszarów na Ziemi. W czasie prac geodezyjnych powstają różnego rodzaju mapy, opracowania tekstowe, dokumenty prawne dotyczące rozgraniczeń nieruchomości typu gospodarstwa czy działki, oraz różne inne opracowania graficzne. W życiu codziennym geodezję wykorzystuje się do wykonywania pomiarów powierzchni ziemi na obszarach przeznaczonych do zagospodarowania.

Działy geodezji

Geodezję można podzielić na;
– geodezję niższą czyli miernictwo – jest to nauka zajmująca się wykonywaniem pomiarów na stosunkowo niewielkich obszarach,
– geodezję wyższą – obejmującą wykonywanie pomiarów na bardzo dużych obszarach, uwzględniających kulistość Ziemi.

Do innych działów można zaliczyć również astronomię, fotogrametrię i teledetekcję, geodezję satelitarną, fizyczną, a także topografię.

Poszczególne działy można klasyfikować ze względu na:
– rodzaj pomiarów – takich jak: sytuacyjne i wysokościowe,
– cel pomiarów – takie jak: miejskie, komunikacyjne, hydrograficzne, rolno-leśne i inne
– stosowane narzędzia – busole, GPS,
– metody pomiarów – triangulacyjne, tachimetryczne, niwelacyjne i inne.

Działalność geodezyjna

Jednym z działów geodezji przestrzennej jest geodezja inżynieryjna, której zadaniem jest projektowanie, wykonywanie pomiarów i umiejscowienie różnych obiektów budowlanych.

Do jego obowiązków między innymi należą:
– pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
– sporządzanie map numerycznych, do celów projektowych, do celów prawnych,
– podział nieruchomości,
– wznowienia granic,
– obsługa geodezyjna trwających inwestycji,
– pomiary powierzchni użytkowych różnych obiektów,
– pomiary objętości mas,
– plany bocznic kolejowych oraz wiele innych czynności.

Geodeta gra główną rolę w momencie zamysłu otwarcia nowej budowy. Przed jej rozpoczęciem niezbędne jest uzyskanie wszystkich pozwoleń i pomiarów geodezyjnych, by plan budowy przebiegał zgodnie z wytycznymi.